Algemene Voorwaarden

Klik hier->>> om de Algemene voorwaarden Rotterdamse Fietskoerier te downloaden.

Inhoud

Artikel 1 Definities
Artikel 2 Bedrijfsgegevens
Artikel 3 Toepasselijkheid
Artikel 4 Offertes
Artikel 5 Totstandkoming van de overeenkomst
Artikel 6 Acceptatie
Artikel 7 Ophalen van zendingen
Artikel 8 Bezorgen van zendingen
Artikel 9 Transport en verplichtingen van Rotterdamse Fietskoerier
Artikel 10 Wijzigen en annuleren
Artikel 11 Betalingen / Opschorting
Artikel 12 Aansprakelijkheid van de opdrachtgever
Artikel 13 Risico en aansprakelijkheid
Artikel 14 Klachten en geschillen
Artikel 15 Bescherming van persoons- en bedrijfsgegevens
Artikel 16 Conversie

Artikel 1: Definities

In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd:

Algemene Voorwaarden Deze Algemene Voorwaarden, van toepassing op alle diensten van Rotterdamse Fietskoerier.
AVC De Algemene Vervoers Condities in de laatste versie.
AVK De Algemene Voorwaarden voor Koeriersdiensten in de laatste versie.
Bezorgadres Het adres of postbusnummer en postcode van ontvanger waar de zending dient te worden bezorgd, zoals aangeleverd door de opdrachtgever.
Bezorgafspraak Een tussen opdrachtgever en Rotterdamse Fietskoerier overeengekomen datum en tijdvak waarin een zending aan de ontvanger geleverd dient te worden.
Bezorgen Het geheel van handelingen dat Rotterdamse Fietskoerier tegen vergoeding verricht om de zending op het bezorgadres af te leveren.
Rotterdamse Fietskoerier De eenmanszaak Rotterdamse Fietskoerier
Koerier Degene die een zending van de opdrachtgever van A naar B vervoert en daarbij aflevertijd of termijn van de opdrachtgever in acht neemt.
Ontvanger Geadresseerde, (mede)bewoner of ondergeschikte, werkzaam op hetzelfde afleveradres aan wie de zending afgeleverd dient te worden, zoals vermeld op de bij de zending aangeleverde documenten. Dit kan ook de opdrachtgever betreffen.
Ophaaladres Het adres en postcode van de locatie, waar de zending opgehaald kan worden, zoals aangeleverd door de opdrachtgever.
Ophaalafspraak Een tussen opdrachtgever en Rotterdamse Fietskoerier overeengekomen datum en tijdvak waarin een zending bij de opdrachtgever opgehaald dient te worden.
Ophalen Het geheel van handelingen dat Rotterdamse Fietskoerier tegen vergoeding verricht om de zending op het ophaaladres op te halen.
Opdrachtgever De contractuele wederpartij van Rotterdamse Fietskoerier.
Overeenkomst Iedere overeenkomst tussen opdrachtgever en Rotterdamse Fietskoerier, op welke wijze dan ook, en elke wijziging of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts)handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van een door Rotterdamse Fietskoerier te leveren dienst aan de opdrachtgever.
Overmacht Een omstandigheid die buiten de invloedssfeer van Rotterdamse Fietskoerier ligt. Voorbeelden zijn extreme weersomstandigheden of ongevallen.
Schriftelijk Documenten op schrift of per e-mail.
Zending Een zaak of geheel van zaken die gelijktijdig van opdrachtgever naar geadresseerde worden vervoerd.

Artikel 2: Bedrijfsgegevens

Deze Algemene Voorwaarden hebben betrekking op Rotterdamse Fietskoerier. De volledige bedrijfsgegevens zijn:
Handelsnaam: Rotterdamse Fietskoerier
Gevestigd: Prins Hendrikkade 166b, 3071 KR te Rotterdam
KvK-nummer: 28112279
BTW-identificatienummer: 1831.65.822.B.02.4210

Artikel 3: Toepasselijkheid

Op alle producten en diensten, aanbiedingen, offertes en overeenkomsten die met Rotterdamse Fietskoerier zijn of worden aangegaan, zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing. Alle opdrachten worden door Rotterdamse Fietskoerier onder de Algemene Voorwaarden uitgevoerd, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen en een dergelijke afspraak schriftelijk door Rotterdamse Fietskoerier is bevestigd.
Rotterdamse Fietskoerier heeft het recht om de Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen en verwijst naar de meest recente versie op haar website.
Voor zover de Algemene Voorwaarden hiervan niet afwijken, zijn op alle Overeenkomsten voorts de AVK en de AVC van toepassing.

Artikel 4: Offertes

1. Elke aanbieding en offerte heeft een geldigheidsduur van 30 dagen, tenzij anders in de offerte vermeld. De offerte is vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk vermeld. De genoemde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
2. Bij de aanvraag van een offerte wordt degene die de offerte accepteert en goedkeurt geacht de opdrachtgever rechtsgeldig te vertegenwoordigen. Offertes kunnen uitsluitend schriftelijk worden geaccepteerd.
3. Een offerte wordt afgegeven op basis van de door de opdrachtgever verstrekte gegevens. Indien opdrachtgever deze gegevens wijzigt, is het aan Rotterdamse Fietskoerier om de geldigheid van de offerte te bepalen. Mochten er in de uitvoering afwijkingen geconstateerd worden in de gegevens ten opzichte van de door de opdrachtgever aangeleverde gegevens, behoudt Rotterdamse Fietskoerier zich het recht om zonder voorafgaande kennisgeving van de wijziging of afwijking het tarief in rekening te brengen dat Rotterdamse Fietskoerier zou hebben gehanteerd indien de door de opdrachtgever verstrekte gegevens juist zouden zijn geweest. Staking van de opdracht door Rotterdamse Fietskoerier laat de betalingsverplichting van de opdrachtgever onverlet.

Artikel 5: Totstandkoming van de overeenkomst

1. De overeenkomst komt tot stand indien Rotterdamse Fietskoerier dit schriftelijk, dan wel mondeling overeenkomt of doordat de opdrachtgever de door Rotterdamse Fietskoerier overlegde prijsopgave voldoet en het bedrag op de rekening van Rotterdamse Fietskoerier is bijgeschreven.
2. Rotterdamse Fietskoerier kan niet worden gehouden aan eventuele druk-, schrijf- en/of telfouten en/of onduidelijkheden in de offerte.
3. Indien Rotterdamse Fietskoerier en opdrachtgever een schriftelijke overeenkomst aangaan, vervangt deze alle eerdere voorstellen, correspondentie of andere communicatie, schriftelijk dan wel mondeling.
4. Overeenkomsten die niet schriftelijk zijn aangegaan, zijn voor Rotterdamse Fietskoerier eerst bindend na een schriftelijke bevestiging van Rotterdamse Fietskoerier.

Artikel 6: Acceptatie

1. Ten aanzien van de aflevering, verpakking en vervoer van zendingen gelden de door Rotterdamse Fietskoerier aangegeven regels. De door Rotterdamse Fietskoerier bevestigde prijzen gelden slechts voor zover de genoemde formaten, gewichten, aantallen e.d. overeenkomen met die van het afgeleverde of opgehaalde materiaal.
2. Rotterdamse Fietskoerier kan het vervoeren van een zending, desgevraagd zonder opgaaf van redenen, weigeren, staken of opschorten indien:
– De opdrachtgever niet voldoet aan de voorwaarden die Rotterdamse Fietskoerier heeft gesteld tot acceptatie van het vervoer van de zending;
– De door de opdrachtgever verstrekte informatie tegenstrijdig is met de werkelijke situatie;
– Het vervoer van de goederen gevaar kan opleveren voor personen of zaken;
– De zending naar inhoud, vorm of doel naar het oordeel van Rotterdamse Fietskoerier strijdig is met bepalingen in het CMR-verdrag, andere wettelijke bepalingen of van de overheid afkomstige regelgeving;
– De opdrachtgever in verzuim is met de nakoming van de betalingsverplichtingen uit hoofde van een andere overeenkomst met Rotterdamse Fietskoerier;
– Rotterdamse Fietskoerier een andere gegronde reden heeft tot weigering, staking of opschorting zoals ondeugdelijke verpakking van goederen.

Artikel 7: Ophalen van zendingen

1. De opdrachtgever zorgt ervoor dat de zendingen op een met Rotterdamse Fietskoerier overeengekomen ophaalmoment en -locatie klaarstaan en zodoende door Rotterdamse Fietskoerier kunnen worden meegenomen, tenzij anders door de opdrachtgever en Rotterdamse Fietskoerier is overeengekomen.
2. De opdrachtgever zorgt ervoor dat Rotterdamse Fietskoerier tijdig in het bezit is van de benodigde informatie voor het succesvol ophalen van de zendingen.
3. Overeengekomen bezorgafspraken gelden slechts indien de te bezorgen zending tijdig op de overeengekomen plaats is aangeboden.

Artikel 8: Bezorgen van zendingen

1. De opdrachtgever zorgt ervoor dat de zendingen op de met Rotterdamse Fietskoerier overeengekomen bezorgafspraak door een daarvoor bevoegde persoon in ontvangst genomen kunnen worden, tenzij anders met opdrachtgever is overeengekomen.
2. De opdrachtgever zorgt ervoor dat Rotterdamse Fietskoerier tijdig in het bezit is van de benodigde informatie voor het succesvol bezorgen van de zendingen.
3. Rotterdamse Fietskoerier biedt zendingen die als pakket zijn aangeleverd, standaard eenmaal aan. Verdere afhandeling als een extra bezorgpoging, retourneren of opslag gaat in overleg met de opdrachtgever.
4. Indien de opdrachtgever verzuimt zich te houden aan de afspraken zoals beschreven in artikel 7.1 zijn er voor het opnieuw ophalen van de zending kosten verschuldigd.
5. Indien de opdrachtgever verzuimt zicht te houden aan de afspraken zoals beschreven in artikel 8.1, zijn er voor het opnieuw bezorgen van de zending kosten verschuldigd.

Artikel 9: Transport en verplichtingen van Rotterdamse Fietskoerier

1. Aan het totaal te vervoeren volume en gewicht is een maximum gesteld. Rotterdamse Fietskoerier behoudt zich het recht om dit maximum te allen tijde te kunnen bepalen.
2. Rotterdamse Fietskoerier is verplicht de zendingen op de overeengekomen plaats, tijd en wijze in ontvangst te nemen.
3. Rotterdamse Fietskoerier is verplicht om de voor vervoer bestemde zendingen af te leveren in de staat waarin deze aan Rotterdamse Fietskoerier zijn aangeboden.

Artikel 10: Wijzigen en annuleren

1. De opdrachtgever kan de overeenkomst annuleren tot 48 uur voor het aanbieden van de zending door de opdrachtgever.
2. Indien de opdrachtgever binnen 48 uur voor het aanbieden van de zending door de opdrachtgever de overeenkomst annuleert, is Rotterdamse Fietskoerier gerechtigd een bedrag tot maximaal het overeengekomen tarief aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
3. De opdrachtgever kan een wijziging in het ophaaladres doorgeven tot 60 minuten voor het moment van ophalen. De opdrachtgever kan een wijziging in het bezorgadres doorgeven tot het moment levering.

Artikel 11: Betalingen / Opschorting

1. Alle betalingen, tenzij nadrukkelijk anders wordt vermeldt, dienen door opdrachtgever te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum. Na ommekomst van deze termijn is de opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling in verzuim. Rotterdamse Fietskoerier is te allen tijde gerechtigd een geheel of gedeeltelijke vooruitbetaling te vragen alvorens een aanvang te nemen dan wel voort te gaan met de uitvoering van de opdracht. Deze betaling dient binnen 30 dagen na daartoe strekkend verzoek te zijn voldaan. Indien opdrachtgever hierbij in gebreke blijft, is Rotterdamse Fietskoerier gerechtigd haar werkzaamheden op te schorten tot alle openstaande betalingen zijn voldaan. De kosten die Rotterdamse Fietskoerier heeft gemaakt als direct gevolg van de opschorting, zoals de kosten van retouren en annuleringskosten, zijn dan direct opeisbaar. Indien de uitvoering van een opdracht zich uitstrekt over een periode langer dan één maand, kunnen de werkzaamheden per maand in rekening worden gebracht.
2. Iedere betaling wordt eerst in mindering gebracht op verschuldigde kosten, rente en hoofdsommen (in die volgorde), waarbij oudere vorderingen voorrang krijgen.
3. Vanaf de dag dat de opdrachtgever in verzuim is, is hij de wettelijke handelsrente verschuldigd. Daarnaast zijn de daadwerkelijke gemaakte interne en externe kosten van Rotterdamse Fietskoerier ter vaststelling van schade, aansprakelijkheid en eventuele juridische bijstand voor rekening van de opdrachtgever.
4. In geval van wanbetaling is Rotterdamse Fietskoerier gerechtigd de werkzaamheden op te schorten tot de openstaande vorderingen zijn voldaan. Daarnaast worden alle vorderingen uit alle overeenkomsten tussen Rotterdamse Fietskoerier en de opdrachtgever, onmiddellijk en volledig opeisbaar. Opdrachtgever is verplicht om op eerste verzoek van Rotterdamse Fietskoerier een deugdelijke bankgarantie te stellen voor al zijn verplichtingen jegens Rotterdamse Fietskoerier.
5. Rotterdamse Fietskoerier heeft tegenover ieder, die daarvan afgifte verlangt, een retentierecht op zaken en documenten, die zij in verband met de Overeenkomst onder zich heeft, indien en voor zover opdrachtgever zijn (betalings)verplichtingen geheel of gedeeltelijk niet nakomt. Tegenover de afzender kan Rotterdamse Fietskoerier het retentierecht eveneens uitoefenen voor hetgeen aan haar nog verschuldigd is in verband met voorgaande Overeenkomsten. Tegenover de geadresseerde, die in die hoedanigheid tot voorgaande vervoersovereenkomsten toetrad, kan de vervoerder het retentierecht eveneens uitoefenen voor hetgeen hem nog verschuldigd is in verband met die overeenkomsten.

Artikel 12: Aansprakelijkheid van de opdrachtgever

1. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor de zendingen en de inhoud daarvan die zij in het kader van de overeenkomst aan Rotterdamse Fietskoerier ter beschikking stelt.
2. De opdrachtgever is tegenover Rotterdamse Fietskoerier aansprakelijk voor schade veroorzaakt door de aangeboden zendingen aan de bedrijfsmiddelen of personen in dienst van Rotterdamse Fietskoerier, indien deze aantoonbaar veroorzaakt is door een toerekenbare tekortkoming van de opdrachtgever.

Artikel 13: Risico en aansprakelijkheid

1. Rotterdamse Fietskoerier is, behoudens overmacht en met inachtneming van de navolgende bepalingen, aansprakelijk voor schade aan of verlies van de zaken en voor vertragingsschade, met uitzondering van de in artikel 13.9 benoemde situaties en tot een maximum van €454,00. Deze maximale vergoeding geldt mede voor de aangetekend verstuurde pakketten.
2. Rotterdamse Fietskoerier is niet aansprakelijk voor verliezen of schades die voortvloeien uit omstandigheden buiten de invloedssfeer van Rotterdamse Fietskoerier. Tot deze omstandigheden behoren, maar zijn niet beperkt tot, handelingen of nalatigheden van personen die niet in dienst zijn van Rotterdamse Fietskoerier of die niet door Rotterdamse Fietskoerier gecontracteerd zijn, zoals bijvoorbeeld de Afzender, de Ontvanger, derden, douane of andere overheidsfunctionarissen.
3. Rotterdamse Fietskoerier is niet aansprakelijk voor fouten of onduidelijkheden in door opdrachtgever of derden aangeleverde gegevens, waaronder adressen, noch voor de gevolgen daarvan.
4. Schade aan verzonden materiaal ontstaan tijdens het door Rotterdamse Fietskoerier verzorgde transport is voor risico en rekening van de opdrachtgever, tenzij deze schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van medewerkers van Rotterdamse Fietskoerier.
5. Rotterdamse Fietskoerier is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van handelingen die Rotterdamse Fietskoerier heeft uitgevoerd op nadrukkelijk aangeven van de opdrachtgever.
6. Rotterdamse Fietskoerier is niet aansprakelijk voor indirecte schade van de opdrachtgever of derden, waaronder gevolgschade, immateriële schade, gederfde omzet of bedrijfsschade.
7. Rotterdamse Fietskoerier is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade van de opdrachtgever, ontstaan doordat een ander dan de geadresseerde de zending in ontvangst heeft genomen.
8. Rotterdamse Fietskoerier is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade van de opdrachtgever, ontstaan doordat de zending naar de stelling van opdrachtgever kwijt is geraakt maar volgens het afleverbewijs wel is afgeleverd.
9. Elke aansprakelijkheid van Rotterdamse Fietskoerier in geval van overmacht aan haar zijde is uitgesloten. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan elke van de wil van Rotterdamse Fietskoerier onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet kan worden verlangd, ongeacht of deze omstandigheid bij het sluiten van de overeenkomst te voorzien was. Rotterdamse Fietskoerier brengt de opdrachtgever zo spoedig mogelijk op de hoogte van een mogelijke toestand van overmacht.
10. Opdrachtgever heeft in de volgende gevallen geen recht op een schadevergoeding:
– In verband met de aard of een gebrek van de zending zelf;
– Ten aanzien van gebruikssporen of beschadigingen en al dan niet onbekende gebreken aan de zending die reeds voor het transport aanwezig waren;
– Schade ontstaan als gevolg van onvoldoende of ondeugdelijke verpakking van de zending;
– Het niet tijdig, onjuist of gebrekkig aanleveren van het juiste ophaal- en/of bezorgadres.
– Schade die is ontstaan aan harde schijven en opgetreden ontregelingen van schrijf- en leeskoppen bij computers, computeronderdelen en randapparaten.
11. Iedere klacht van de opdrachtgever dient uiterlijk binnen 10 werkdagen nadat de specifieke aan deze klacht ten grondslag liggende dienst door Rotterdamse Fietskoerier is uitgevoerd, door Rotterdamse Fietskoerier schriftelijk en deugdelijk gemotiveerd te zijn ontvangen. Elk recht op schadevergoeding verband houdende met een uit hoofde van een met Rotterdamse Fietskoerier aangegane Overeenkomst vervalt indien een klacht niet binnen 10 werkdagen na datum van verzending is ingediend. Dat geldt in het bijzonder voor:
– Breukgevoelige goederen;
– Schade aan artikelen waarbij de afmetingen en / of het gewicht het overeengekomen maximum overschrijdt;

Artikel 14: Klachten en geschillen

1. Alle geschillen, hoe dan ook ontstaan, tussen Rotterdamse Fietskoerier en haar opdrachtgever, die niet onderling opgelost kunnen worden, zullen in eerste instantie worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank in de vestigingsplaats van Rotterdamse Fietskoerier. Rotterdamse Fietskoerier behoudt daarnaast als eiseres van haar vordering deze aan te brengen bij de bevoegde rechter van de woon- of vestigingsplaats van de opdrachtgever.

Artikel 15: Bescherming van persoons- en bedrijfsgegevens

1. Rotterdamse Fietskoerier verplicht zich om de informatie over personen, bedrijven en organisaties en in het algemeen alle informatie die ligt in de persoonlijke dan wel bedrijfsmatige sfeer, waarover Rotterdamse Fietskoerier zelf beschikt en waarover haar medewerkers beschikken in verband met de uitvoering van opdrachten, niet aan derden bekend te maken, tenzij de opdrachtgever hierom verzoekt of enige wettelijke regeling hiertoe verplicht.

Artikel 16: Conversie

1. Indien een bepaling uit deze Algemene Voorwaarden of uit een overeenkomst nietig is of door welke andere oorzaak dan ook niet kan worden toegepast, treedt voor deze bepaling van rechtswege automatisch een geldige bepaling in de plaats die zoveel mogelijk beantwoordt aan de strekking van het niet toepasselijke beding. Partijen hebben het recht om over deze nieuwe bepaling zo nodig met elkaar in overleg te treden.
2. In dat geval houden de overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden van de overeenkomst zoveel mogelijk onverminderd hun geldigheid.